Plastové okná

Predám, kúpim, inzercia zadarmo

Inzercia pre každého s možnosťou pridania inzerátov bez poplatku.

Nábytok

101 - 110 inzerátov z 432
Lokalita:
Cena:
PONUKA PÔŽICKY PENAZÍ 1.000 euro  NA 5.000.000 euro

PONUKA PÔŽICKY PENAZÍ 1.000 euro NA 5.000.000 euro

Ponuka - 13.11.2014 Zobrazené: 510x

ponúka úver s ludmi, ktorí potrebujú financovanie vyriešit svoje financné problémy. ponúkam pôžicky v rozmedzí od 1.000 EUR do výšky 5.000.000 EUR pri úrokovej sadzbe 2% rocne.Kontaktujte ma e-mailom pre bližšie informácie: marialeiregomes@gmail.com

Bratislavský kraj

dohoda

 Podpora a financovanie pôžičiek Quick v 24 Hodín,

Podpora a financovanie pôžičiek Quick v 24 Hodín,

Ponuka - 10.11.2014 Zobrazené: 620x

Podpora a financovanie pôžičiek Quick v 24 Hodín, ing obavy najviac posadený teraz som tu pre vás Secure aider.Savez z ľudí na celom svete chcú tašku Projekt by mohol dosiahnuť veľmi Crear prácu tisícov? ale nemajú finančné prostriedky ai na začať svoj projekt. myslím si, že rýchla a spoľahlivá pomoc pri financovaní. mám kapitál bude použitý na poskytnutie pôžičky Za zvláštne Krátky a Dlhý konca de5luciana.salvatore147@gmail.com 000 EURO 900.000EURO každá osoba, ktorá vážne chcete, aby táto úvery. Záujem o 1,5% v druhom roku MA množstvo, ktoré sa Pagát ZA som špeciálne nechcem porušiť zákon úžery. Potrite náhrada 6 Do 20 rokov, v závislosti na výške úveru. Dotkol si sa na mesačný Slezina. Len opýtať, dlhopisy písania rukou a Homologizácia Contactez- trstina nejaké divné ZARIADENIA Abbiamo sólovom poštou:

Košický kraj

1200000 €

PONUKA PÔŽICKY PENAZÍ 1.000 euro NA 5.000.000 euro

PONUKA PÔŽICKY PENAZÍ 1.000 euro NA 5.000.000 euro

Ponuka - 07.11.2014 Zobrazené: 533x

ponúka úver s ludmi, ktorí potrebujú financovanie vyriešit svoje financné problémy. ponúkam pôžicky v rozmedzí od 1.000 EUR do výšky 5.000.000 EUR pri úrokovej sadzbe 2% rocne.Kontaktujte ma e-mailom pre bližšie informácie: marialeiregomes@gmail.com

Prešovský kraj

dohoda

rýchle pôžičky on-line, aby všetkým záujemcom

rýchle pôžičky on-line, aby všetkým záujemcom

Ponuka - 22.10.2014 Zobrazené: 561x

hi Vlastník domu osobné pôžičky kdekoľvek na svete, sme vám k dispozícii úver vo výške 2000€ až 2,000,000€ V roku veľmi jednoduchým spôsobom budeme tiež investície a pôžičky medzi jednotlivými druhmi. Ponúkame úvery v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Nevieme, ich zvyky a naše nahrávky sú prevádzkované banku pre zabezpečenie transakcií pre každého schopný splatiť s úrokmi vo výške 2%. A konečne, pre viac pochopenia, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: silviafinance9@gmail.com

Banskobystrický kraj

002 €

ponuka pôžička medzi najmä

ponuka pôžička medzi najmä

Ponuka - 20.09.2014 Zobrazené: 582x

ponuka pôžička medzi najmä Potrebujete úver? Tie sú odmietnuté bankou a chcete úver, aby vyhovoval vašim potrebám, aby všetky? Žiadny problém. Či už vaša finančná situácia. Ponúkam hypotéky, obchodné úvery, medzinárodné pôžičky, osobné pôžičky a úvery Exkluzívny Pôžičky na vzdelanie. ponúkam pôžičky dostupné pre partnerstvo, ďalších verejných a súkromných, a mnoho ďalších. Som k dispozícii pre vás udeliť úver, nehnuteľnosť, financie a ďalšie. Dávam dlhodobé aj krátkodobé výpožičky. Kontaktujte ma ešte dnes a získajte prvotriedne finančné služby úver. E-mail: lilianeleregar@gmail.com

Prešovský kraj

1000 €

  poskytovanie finančných služieb na osobu

poskytovanie finančných služieb na osobu

Ponuka - 15.09.2014 Zobrazené: 613x

Dobrý večer dámy a páni Som súkromný investor a ponúkam peniaze pôžičky od 1000 do 90.000€ všetci jedinci s dobrou morálka a schopní platiť svoje mesačné rozpočet, bez toho zničil alebo rok. Ďakujem vám, že ma kontaktovať pre viac informácií NB ľudia schopní splácať s úrokovou sadzbou vo výške 2% a oneskorenie 1 až 20 rokov, v závislosti na množstve. Ja v nasledujúcich oblastiach: - Finančné pôžičky - Home Loan - Investičný úver - Auto úver - Konsolidácia dlhu - Získanie úveru - Osobné úver - Ste uviazol Pre viac informácií, prosím, kontaktujte ma e-mailom .mail: silviafinance9@gmail.com

Nitriansky kraj

02 €

Ponuka úveru medzi zvláštne 100% spoľahlivý

Ponuka úveru medzi zvláštne 100% spoľahlivý

Ponuka - 14.09.2014 Zobrazené: 568x

Potrebuješ peniaze pôžičky medzi jednotlivcami vyrovnať sa s finančnými ťažkosťami konečne prelomiť patovú situáciu, ktorá spôsobujú banky, podľa zamietnutie vašej žiadosti súborov kredity Kontaktujte ma; silviafinance9@gmail.com

Trenčianský kraj

002 €

Oznámenie o ponukovom konaní

Oznámenie o ponukovom konaní

Ponuka - 03.09.2014 Zobrazené: 777x

Správca v súlade s uloženým záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu a to: a) hnuteľné veci vo vlastníctve Úpadcu, zahrnuté do súpisu majetku podstát, zverejneného v OV č. 128/2013 zo dňa 04.07.2013, a to ako jeden súbor nasledovných hnuteľných vecí: skrinka nízka 4-dielová posuvný stolový kontajner policová skriňa otvorená 2-dverová skriňa posuvný stolový kontajner 4-dverová skrinka vešiak posuvný stolový kontajner policová skriňa otvorená policová skriňa nízka 2-dverová skriňa posuvný stolový kontajner policová skriňa otvorená policová skriňa nízka 2-dverová skriňa otočné kožené kreslo plechová skriňa malá vešiak skrinka policová otvorená nízka skrinka policová otvorená vysoká 2-dverová skriňa kovový regál rohová stolová zostava kovový šatník 2-dverový rohová stolová zostava Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po dohode so správcom. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru. Lehota na predkladanie ponúk bude do 20.09.2014 odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie: musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách, musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec, ktorá je predmetom ponukového konania, sa ponuka vzťahuje musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 6K/18/2013 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote stanovenej správcom v uverejnenom ozname o podmienkach ponukového kola. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom, 5.Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe plnej moci alebo splnomocnenia, správca neprihliada. 6. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, správca rozhodne losom, ponuka ktorého záujemcu je najvýhodnejšia. Najvýhodnejšia ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku len v prípade, ak veriteľský výbor túto ponuku písomne odsúhlasí. 7. Správca bezodkladne po obdržaní súhlasu veriteľského výboru s najvýhodnejšou ponukou záujemcu oznámi tomuto záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy, 8. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do 20 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto ponukového konania. V tejto lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu, a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet označený na tento účel správcom najneskôr v posledný deň 20 - dňovej lehoty. 9. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

Bratislavský kraj

dohoda

Oznámenie o ponukovom konaní

Oznámenie o ponukovom konaní

Ponuka - 03.09.2014 Zobrazené: 629x

Správca v súlade s uloženým záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu a to: a) hnuteľné veci vo vlastníctve Úpadcu, zahrnuté do súpisu majetku podstát, zverejneného v OV č. 128/2013 zo dňa 04.07.2013, a to ako jeden súbor nasledovných hnuteľných vecí: rohová stolová zostava otočné kožené kreslo pevné kožené kreslo rohová stolová zostava otočné kožené kreslo písací stôl oblúkový stôl otočné kožené kreslo rohová stolová zostava otočné kožené kreslo rohová stolová zostava zasadací stôl kožené kreslo Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po dohode so správcom. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru. Lehota na predkladanie ponúk bude do 20.09.2014 odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie: musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách, musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec, ktorá je predmetom ponukového konania, sa ponuka vzťahuje musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 6K/18/2013 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote stanovenej správcom v uverejnenom ozname o podmienkach ponukového kola. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom, 5.Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe plnej moci alebo splnomocnenia, správca neprihliada. 6. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, správca rozhodne losom, ponuka ktorého záujemcu je najvýhodnejšia. Najvýhodnejšia ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku len v prípade, ak veriteľský výbor túto ponuku písomne odsúhlasí. 7. Správca bezodkladne po obdržaní súhlasu veriteľského výboru s najvýhodnejšou ponukou záujemcu oznámi tomuto záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy, 8. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do 20 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto ponukového konania. V tejto lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu, a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet označený na tento účel správcom najneskôr v posledný deň 20 - dňovej lehoty. 9. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

Bratislavský kraj

dohoda

Úver ponúka medzi vážnymi a poctivých ľudí

Úver ponúka medzi vážnymi a poctivých ľudí

Ponuka - 20.08.2014 Zobrazené: 575x

Úver ponúka medzi vážnymi a poctivých ľudí Úver ponúka medzi vážnymi a poctivých ľudí! Je vám k dispozícii úver od 5000 predstavoval 50 mil € veľmi výhodných podmienok. Tiež som robiť investície a pôžičky medzi cvičenie. Ponúkam pôžičky krátkodobé, strednodobé a dlhodobé spolupráci so svojím právnikom. sme neznalý ich zvyky a naše transfery sú poskytované banky pre zabezpečenie transakcií. U všetkých žiadostí návrhy týkajúce sa poplatkov a platieb Lešenie a budem vašu pomoc. Na záver, prosím, kontaktujte ma e-mailom:lopez.alexendra1@gmail.com

Trenčianský kraj

1220 €